Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất

LOL eSports | 14/12/2022 05:12

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 , BXH LPL 2023, Kết Quả thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất

 

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023

Thời Gian Tuần 1
14 - 01 - 2023
14 : 00 FPX    1 2    WE
16 : 00 AL    0 2    IG 
17 : 00 BLG    1 2    JDG
Thời Gian 15 - 01 - 2023
14 : 00 LGD    1 2    RA
16 : 00 OMG    0 2   RNG
17 : 00  NIP   2 0   UP

 

Thời Gian Tuần 2
16 - 01 - 2023
16 : 00   WE    0 2    EDG
18 : 00 TES   2 0     AL
Thời Gian 17 - 01 - 2023
16 : 00 TT   0 2   LNG
18 : 00 RNG    0 2    IG  
Thời Gian 18 - 01 - 2023
16 : 00 BLG    2 1    FPX
18 : 00 WBG    2 1    TES

 

 

Thời Gian Tuần 3
30 - 01 - 2023
16 : 00 LGD    0 2   OMG
18 : 00 RA    2 0    NIP
Thời Gian 31 - 01 - 2023
16 : 00 TT    0 2   WE
18 : 00 AL   1 2   UP
Thời Gian 01 - 02 - 2023
16 : 00 IG    2 0   EDG
18 : 00 LNG    2 0  RNG
Thời Gian 02 - 02 - 2023
16 : 00 NIP    0 2    JDG
18 : 00 TES    2 0    RA
Thời Gian 03 - 02 - 2023
16 : 00 LGD    2 1    AL
18 : 00    UP   1 2    FPX
Thời Gian 04 - 02 - 2023
14 : 00 WE    0 2   OMG
16 : 00 IG    1 2    TT 
18 : 00 BLG    2 1    WBG
Thời Gian 05 - 02 - 2023
14 : 00 TES   2 1    NIP 
16 : 00 RA    0 2    LNG
18 : 00 EDG   2 0   RNG

 

 

 

Thời Gian Tuần 4
06 - 02 - 2023
16 : 00 FPX    0 2    WBG
18 : 00 AL    0 2    JDG
Thời Gian 07 - 02 - 2023
16 : 00 IG    2 0   LGD
18 : 00 UP    1 2    TT 
Thời Gian 08 - 02 - 2023
16 : 00 BLG    1 2    WE
18 : 00 OMG    1 2    LNG
Thời Gian 09 - 02 - 2023
16 : 00 EDG    2 1    NIP
18 : 00 RNG    0 2   JDG
Thời Gian 10 - 02 - 2023
16 : 00 RA    2 1    AL
18 : 00 TES    2 0   UP
Thời Gian 11 - 02 - 2023
14 : 00 TT    2 0   LGD
16 : 00 IG    2 0   FPX
18 : 00 JDG    1 2    WBG
Thời Gian 12 - 02 - 2023
14 : 00 LNG    1 2   NIP
16 : 00 RNG    2 1   WE
18 : 00 BLG      0 2   EDG

 

 

 

Thời Gian Tuần 5
13 - 02 - 2023
16 : 00    UP    2 0   LGD
18 : 00 OMG    1 2   RA
Thời Gian 14 - 02 - 2023
16 : 00 TES    2 1    IG   
18 : 00 TT    2 0   WBG
Thời Gian 15 - 02 - 2023
16 : 00 AL   1 2    BLG
18 : 00 JDG   0 2     EDG
Thời Gian 16 - 02 - 2023
16 : 00 RNG    2 0    FPX
18 : 00 WE    0 2    LNG
Thời Gian 17 - 02 - 2023
16 : 00 LGD   2 0    NIP
18 : 00 TT    0 2  OMG
Thời Gian 18 - 02 - 2023
14 : 00 IG   0 2    JDG
16 : 00 RA    1 2    BLG
18 : 00 UP   0 2    WBG
Thời Gian 19 - 02 - 2023
14 : 00 LNG    2 0   FPX
16 : 00 AL    2 1    WE
18 : 00 EDG   1 2   TES

 

 

 

Thời Gian Tuần 6
20 - 02 - 2023
16 : 00 NIP    0 2    TT
18 : 00 LGD   0 2    RNG
Thời Gian 21 - 02 - 2023
16 : 00 OMG    1 2  UP
18 : 00 WBG    2 0    IG
Thời Gian 22 - 02 - 2023
16 : 00 JDG    2 0    FPX
18 : 00 LNG    2 1   BLG
Thời Gian 24 - 02 - 2023
16 : 00 NIP    2 1   AL
18 : 00 WE    2 1   RA
Thời Gian 25 - 02 - 2023
14 : 00 RNG    2 0   TT    
16  : 00 UP    0 2     EDG
18 : 00 JDG    2 0    TES
Thời Gian 26 - 02 - 2023
14 : 00 FPX    1 2  LGD
16 : 00 OMG    2 0   IG  
18 : 00 WBG   0 2   LNG

 

 

 

Thời Gian Tuần 7
27 - 02 - 2023
16 : 00 EDG    2 1   RA  
18 : 00 UP    0 2    BLG
Thời Gian 28 - 02 - 2023
16 : 00 RNG    1 2   AL
18 : 00 WE    0 2   TES
Thời Gian 01 - 03 - 2023
16 : 00 OMG   2 1    NIP
18 : 00 LGD   0 2    WBG
Thời Gian 02 - 03 - 2023
16 : 00 FPX   1 2    TT 
18 : 00 JDG    0 2   WE
Thời Gian 03 - 03 - 2023
16 : 00 RA    0 2    IG  
18 : 00 BLG    1 2  LGD
Thời Gian 04 - 03 - 2023
14 : 00 WBG    2 0   AL 
16 : 00 TES   2 0     RNG
18 : 00 EDG    2 0   LNG
Thời Gian 05 - 03 - 2023
14 : 00   IG    2 0  UP
16 : 00 JDG    1 2   OMG
18 : 00 NIP    0 2   FPX

 

 

Thời Gian Tuần 8
06 - 03 - 2023
16 : 00 TT    2 0    RA
18 : 00 RNG    1 2    BLG
Thời Gian 07 - 03 - 2023
16 : 00 EDG    2 1   WBG
18 : 00   TES    0 2   LNG
Thời Gian 08 - 03 - 2023
16 : 00 OMG   2 1    AL
18 : 00  UP   0 2   WE
Thời Gian 09 - 03 - 2023
16 : 00 EDG    2 1   LGD
18 : 00 JDG    2 0    TT
Thời Gian 10 - 03 - 2023
16 : 00 NIP    0 2    BLG
18 : 00 FPX   1 2    OMG
Thời Gian 11 - 03 - 2023
14 : 00  IG    0 2    WE
16 : 00 LGD   2 0    TES 
18 : 00 WBG    1 2    RNG
Thời Gian 12 - 03 - 2023
14 : 00 AL    0 2   EDG
16 : 00 FPX    2 0    RA
18 : 00 LNG    1 2   JDG

 

 

 

Thời Gian Tuần 9
13 - 03 - 2023
16 : 00 BLG    2 0     TT
18 : 00 WBG    2 0   OMG
Thời Gian 14 - 03 - 2023
16 : 00 RA    2 0   UP
18 : 00 NIP    2 1     IG
Thời Gian 15 - 03 - 2023
16 : 00 TT    2 1   TES
18 : 00 LNG    2 1    AL
Thời Gian 16 - 03 - 2023
16 : 00 WE    2 1    LGD
18 : 00 RNG    2 0    UP
Thời Gian 17 - 03 - 2023
16 : 00   AL    2 0    FPX
18 : 00 EDG    2 1   OMG
Thời Gian 18 - 02 - 2023
14 : 00 WBG   2 0    NIP
16 : 00 RA    0 2    JDG
18 : 00 TES    0 2    BLG
Thời Gian 19 - 03 - 2023
16 : 00 LNG   2 1    IG   
18 : 00 FPX    2 1    EDG

 

 

Thời Gian Tuần 10
20 - 03 - 2023
16 : 00 NIP    2 0    RNG
18 : 00 JDG   2 0   LGD
Thời Gian 21 - 03 - 2023
16 : 00  WE    1 2    WBG
18 : 00  OMG    2 1    TES  
Thời Gian 22 - 03 - 2023
16 : 00 LNG   2 1   UP
18 : 00   IG    0 2   BLG
Thời Gian 23 - 02 - 2023
16 : 00 RA    1 2   RNG
18 : 00 FPX    0 2   TES 
Thời Gian 24 - 03 - 2023
16 : 00 LGD   0 2     LNG
18 : 00  TT    0 2    EDG
Thời Gian 25 - 03 - 2023
14 : 00 BLG    1 2   OMG
16 : 00 WE   2 1    NIP 
18 : 00 UP    0 2    JDG
Thời Gian 26 - 03 - 2023
16 : 00 AL    0 2   TT
18 : 00 WBG    2 1    RA

 

Lịch Thi Đấu Playoffs LPL Mùa Xuân 2023

Thời Gian Vòng 1
30 - 03 - 2023
16 : 00 TT      1 3   RNG
Thời Gian 31 - 03 - 2023
16 : 00 TES  3 1   WE

 

Thời Gian Vòng 2
01 - 04 - 2023
16 : 00 BLG    3 1   RNG
Thời Gian 02 - 04 - 2023
16 : 00 OMG  3 2    TES

 

Thời Gian Vòng 3
03 - 04 - 2023
16 : 00 WBG    0 3    BLG
Thời Gian 04 - 04 - 2023
16 : 00 LNG  1 3    OMG

 

Thời Gian Vòng 4
05 - 04 - 2023
16 : 00 JDG   3 2    BLG
Thời Gian 06 - 04 - 2023
16 : 00 EDG    3 1   OMG
Thời Gian 08 - 04 - 2023
16 : 00 BLG    3 2   OMG

 

Thời Gian Bán Kết
09 - 04 - 2023
16 : 00 JDG   3 0   EDG
Thời Gian 11 - 04 - 2023
16 : 00 EDG  2 3   BLG

 

Thời Gian Chung Kết
15 - 04 - 2023
TBD JDG   3 1   BLG

 

 

Sau 1 kì CKTG 2022 không mấy khả quan, khi đại diện phía LPL là JDG đã phải dừng chân tại trận Bán Kết CKTG 2022. Tuy nhiên, đây cũng được cho là 1 kết quả không hề kém với họ. Bởi phía đối thủ cạnh tranh lại là các đại diện hàng đầu của khu vực mạnh nhất giới LMHT Thế Giới - LCK. 
Qua thành tích trên, phía đại diện LPL  cho thấy họ vẫn đang nuôi hy vọng cho 1 kết quả tươi sáng hơn trong mùa giải mới 2023. Đánh dấu cho sự trở lại, giải đấu hàng đầu của giới LMHT Trung Quốc - LPL Mùa Xuân 2023 sẽ sớm được khởi tranh. Chúng ta hãy cùng điểm qua 1 vài chi tiết liên quan đến giải đấu này và để tìm ra Nhà Vô Địch LPL Mùa Xuân 2023 sẽ là ai nhé.

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023

     Thể Thức Thi Đấu :

      * Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2023 :
- Thi đấu vòng tròn 1 lượt
- Các trận đấu sẽ là BO3
- Top 10 sẽ tiến vào Playoffs LPL Mùa Xuân 2023
 + 2 đội đầu bảng sẽ vào Bán Kết
 + Đội top 3 và 4 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Cuối Cùng
 + Đội top 5 và 6 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Thứ 2
 + Các đôi top 7 ~10 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Đầu Tiên

 

     * Vòng Loại Trực Tiếp Mùa Xuân 2023 :
- Giai Đoạn 1 :
 + Các đội top 3 ~ 10 được chia làm 2 bảng
 + Các đội chiến thắng sẽ tiến vào Giai Đoạn 2
 

- Giai đoạn 2 : 

 + 4 đội sẽ cạnh tranh theo thể thức loại bỏ trực tiếp
 + Các trận đấu đều là BO5
 +  Đội chiến thắng đủ điều kiện tham dự Mid - Season Invititional 2023

     * Giải Thưởng : 4.200.000 NDT ( ≈ 602.448 USD )

     * Số đội tham dự : 17

     * Các đội tham gia :

FunPlus Phoenix Anyone's Legend
Bilibili Gaming EDward Gaming
Invictus Gaming JD Gaming
LGD Gaming LNG Esports
Oh My God Rare Atom
RNG Team We
Top Esports TT Gaming
Ultra Prime Ninja in Pyjamas
Weibo Gaming    

 

Chúng tôi sẽ cập nhật Kết Quả Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023 ( LOL Esport - China ) nhanh và chính xác nhất ngay khi trận đấu kết thúc.

Xem thêm :
 

Lịch Thi Đấu VCS Mùa Xuân 2023

Lịch Thi Đấu LOL 2023

Lịch Thi Đấu Tốc Chiến

Liên hệ quảng cáo: [email protected]